Meneladani Kepribadian Umar bin Abdul Aziz
01 Desember 2012 - dibaca : 5.017 kali

Meneladani Kepribadian Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah Dinati Umayah yang membawa Daulah Umayah mencapai puncak kejayaan. Para ahli sejarah menyatakan bahwa gaya kepemimpinan mirip dengan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin.Oleh karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz disegani baik oleh kawan maupun lawan politiknya .

Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayah bin Abdu Syams. Ayahnya Abdul Aziz , pernah menjadi gubernur Mesir selama beberapa tahun. selain itu Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan Umar bin Khattab melalui ibunya Laila Umm binti Asim binti Umar bin Khattab.

1.   Biografi Umar bin Abdul Aziz
Pada waktu kecil Umar bin Abdul Aziz sering berkunjung ke rumah paman dari ibunya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap kembali dari rumah Abdullah bin Umar bin Khattab, ia sering mengatakan kepada ibunya bahwa ia ingin hidup seperti kakeknya, Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah hingga ayahnya wafat tahun 704 M. Kemudian, pamannya yang bernama Abdul Malik bin Marwan membawa ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya Fatimah.
     Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di Madinah. Pada waktu itu, Kota Madinah meerupakan pusat ilmu pengetahuan serta gudang para ulama hadits dan tafsir. Pendidikan yang ia peroleh sangat mempengaruhi kehidupannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Dinasti Umayah.
    Pada masa pemerintahan al Walid bin Abdul Malik, Umar bin Aziz diangkat sebagai gubernur Hijaz yang berkedudukan di Madinah, ketika itu ia baru  berumur 24 tahun. ketika Masjid Nabawi dibongkar atas perintah al Walid bin Abdul Malik untuk diganti dengan bangunan yang baru, Umar bin Abdul Aziz dipercaya sebagai  pengawas pelaksanaan pembangunan.
    Penampilan Umar bin Abdul Aziz sebagai gubernur sangat berbeda dengan gubernur yang lain. ia dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mau mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat dan pemerintahan.
    Umar  bin Abdul Aziz menjadi khlalifah Dinasti Umayah berdasarkan wasiat khalifah Dinasti Umayah sebelum nya , Sulaiman bin Abdul Malik .Setelah menjadi Khalifah, terjadi suatu perubahan atas dirinya. Khalifah Umar bin Abdul Azizi meninggalkan cara hidup bermewah-mewahan dan menjadi seorang yang zahid dan abid. Ia selalu melakukan cara hidup yang ketat atas dirinya dan keluarganya.
      Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua harta yang ada pada dirinya ke Baitul mal. Berlian yang ada pada istrinya dikembalikan ke baitulmal. Ia mengharamkan atas dirinya untuk mengambil apapun ke Baitulmal.

2.   Usaha-Usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz
      a. Bidang Agama
 • Menghidupkan kembali ajaran Al-Qur'an  dan Sunah Nabi
 • Mengadakan kerjasama dengan ulama besar,seperti Hasan al Basri dan Sulaiman bin Umar
 • Menerapkan hukum syariah Islam secara serius
 • Memerintahkan Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az Zuhri mengumpulkan Hadits-hadits untuk diseleksi apakah palsu atau tidak.
     b.  Bidang Pengetahuan
           Pemindahan sekolah kedokteran yang ada di Iskandariah (Mesir )ke Antiokia dan Harran ( Turki )
 
     c. Bidang Sosial Politik
 • Menerapkan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan diatas segalanya.
 • Mengirim utusan ke  berbagai negeri untuk  melihat langsung cara kerja para gubernur dalam rangka menegakkan kebenaran
 • Memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak dzalim terhadap rakyat.
      d.  Bidang Ekonomi
 • Mengurangi beban pajak
 • Membuat aturan mengenai timbangan dan takaran
 • Membasmi sistim kerja paksa
 • Memperbaiki tanah pertanian , irigasi,pengairan sumur, sumur-sumur dan pembangunan jalan raya
 • Menyantuni fakir miskin dan anak yatim
     e.  Bidang Militer
            Dalam bidang ini, Khalifah Umar bin Aziz tidak membangun angkatan perang,tetapi condong meningkatkan taraf hidup rakyat
 
      f.  Bidang Dakwah dan Perluasan Wilayah
          Perluasan wilayah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilakukan dengan cara berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar.
 
3.  Jasa-jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz
 • Menciptakan perdamaian yang dilandasi ajaran islam
 • Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 • Melindungi hak asasi manusia
 • Menyusun undang-undang tentang pertahanan
 • Membangun tanah pertanian lengkap dengan pengairan
 • Membangun masjid-masjid sebagai syiar Islam
 • Menyediakan  dana khusus untuk menolong orang-orang miskin
 • Melakukan pembukuan terhadap  hadits-hadits Nabi Muhammad
Umar bin Abdul Aziz memerintah selama dua setengah tahun . Waktu yang relatif singkat itu ia gunakan untuk membuat kebijaksanaan diberbagai bidang . Dalam melaksanakan kebijakannya, ia tidak memanfaatkan kebijakan itu untuk memperkaya diri. Bahkan ia menerapkan pola hidup sederhana.
 
  


Daftar Pustaka :
Dewan Redaksi  Ensiklopedi Islam. 1994. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
Esposto John.L.1999. The Osford History of Islam.Oxford:Oxford History Press
Khalid Muhammad.1992. 60 Sahabat Rasulullah. Bandung .CV Diponegoro
Lapidus,Ira M.2000. Sejarah Sosial Umat Islam. jakarta :Raja Grafindo Persada
Nasution,Harun.1992.Ensiklopedi Islam Indoensia.Jakarta: PT Djambatan
Syalabi,Ahmad.1987.Sejarah Kebudayaan Islam.Jakarta:Pustaka Al-Husna
Syed mahmuddunnasir.1994.Islam: Konsepsi dan Sejarahnya.Penerjemah:Drs Dadang Affandi .Bandung: Remaja Rosdakarya Ofset.
al-Usairy,Ahmad.2003. Sejarah Islam: Sejak Zaman nabi Muhammad hingga Abad XX Penerjemah; H.Samson rahman .jakarta: Akbar Media Sarana .
Yatim badri.1993. Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II. Jakarta: raja Grafindo Persada.

Nama:
Email:
Website:
Isi:

Terpopuler